DỰ ÁN
Project Description
Nạo vét sông Lục Nam – Bắc Giang
Đánh giá bài viết.

Năm 2015 NECON đã bắt đầu thực hiện nạo vét luồng đường thủy nội địa quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm một số đoạn cạn trên sông Lục Nam đoạn từ km 0+000 đến 56+000

  • Nạo vét đạt chuẩn tắc thiết kế trong các mùa cạn từ năm 2015 đến năm 2018
  • Mỗi năm thực hiện khảo sát, lập bình đồ gửi Cục đường thủy nội địa để quyết định nạo vét, duy tu tại đây.
Thi công nạo vét khu nước trước bến

Thi công nạo vét sông Lục Nam, Bắc Giang