DỰ ÁN
Project Description
Nạo vét sông Kinh Thầy
Đánh giá bài viết.

NECON thực hiện duy tu nạo vét luồng đường thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm đoạn từ km 5+000 đến km 13+500 trên sông Kinh Thầy

Thi công nạo vét đạt chuẩn tắc thiết kế trong mua cạn 2015-2016

Vào tháng 10 mỗi năm 2016, 2017, 2018 thực hiện khảo sát, lập bình đồ khu vực dự án gửi cục đường thủy để xem xét thực hiện nạo vét duy tu.

Nạo vét luồng sông Kinh Thầy

Nạo vét luồng sông Kinh Thầy